szukaj
A A A K

SmodBIP
SmodBIP

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

1. Sprawy związane z awarią, brakiem centralnego ogrzewania, ciepłej wody

    od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, - tel.22 787 55 80/81 w. 129
    w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

2. Godziny pracy pracowników administracyjnych

    od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

    Sekretariat
     - tel. 22 787 55 80/81 w. 110, w. 128

    Obsługa Klienta
     - tel. 22 787 55 80/81 w.129

    Dział Administracji i Kadr
     - tel. 22 787 55 80/81 w. 121, w.136

    Dział Eksploatacji
     - tel. 22 787 55 80/81 w. 115

    Dział Księgowości
     - tel. 22 787 55 80/81 w.124

    Dział Ochrony Środowiska i Innowacji
     - tel. 22 787 55 80/81 w.127

    Dział Przesyłu i Dystrybucji Energii
     - tel. 22 787 55 80/81 w.122, w. 129

    Dział Wytwarzania Energii
     - tel. 22 787 55 80/81 w.112, w. 116


Przyłączenie do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej
1.Przyłączenie Podmiotu do sieci cieplnej następuje na podstawie zawartej przez strony umowy o przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Dostawcę, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.
2.Z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia może wystąpić każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą użytkowane urządzenia i instalacje podlegające przyłączeniu.
3.Nie posiadający tytułu prawnego, o którym mowa w punkcie 2 może wystąpić z wnioskiem o wydanie „wstępnych warunków przyłączenia”.
4.Wzory wniosków o których mowa w pkt. 2 i 3 określa ZEC w Wołominie Sp. z o.o. Pobierz wzór wniosku
5.Do wniosku o wydanie warunków przyłączenia należy załączyć:
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego dostarczane będzie energia cieplna,
- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu w stosunku do istniejacej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
6.ZEC po sprawdzeniu kompletności wniosku określa możliwoość przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Jeżli analiza planowanego przyłączenia wykaże, że istnieją zarówno techniczne, jak i ekonomiczne warunki przyłączenia, to opracowywane są warunki przyłączenia lub wstępne warunki przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia kompletnych dokumentów, w szczególnie skomplikowanych sprawach do 60 dni, które następnie przekazuje się wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie.
7.ZEC zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne może odmówić zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z przyczyn technicznych lub ekonomicznych.
8.Wniosek o określenie warunków przyłączenia oraz warunki przyłączenia zawierają w szczególności postanowienia określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. nr 16 poz. 92)
9.Warunki przyłączenia obowiązują 2 lata od dnia ich wydania, a wstępne warunki przyłączenia – 1 rok.
10.Po zaakceptowaniu przez wnioskodawców warunków przyłączenia ZEC i wnioskodawca mogą zawrzeć umowę o przyłączenie, z zastrzeżeniem pkt. 3. Pobierz wzór umowy
11.Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych, budowlano – montażowych oraz ich finansowania przez strony umowy, na zasadach określonych w umowie.
12.Zasady finansowania budowy przyłącza oraz wzęzła cieplnego w każdym przypadku są regulowane w umowie o przyłączenie, którą wnioskodawca zawiera z ZEC. W umowie ustalona jest również wysokość opłaty za przyłączenie oraz sposób i termin jej wniesienia. Opłatę za przyłączenie pobiera się według stawek opłat ustalanych w taryfie dla ciepła.
13.Jeżeli umowa o przyłączenie nie stanowi inaczej, opłata za przyłczenie do sieci ciepłowniczej pobierana jest przed rozpoczęciem budowy przyłącza.
14.W szczególnych przypadkach decyzję o pobraniu opłaty i jej wysokości podejmuje Zarząd ZEC. W przypadku obiektów o szczytowej mocy cieplnej nie mniejszej niż 50 kW ZEC może nie pobierać opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
15.Warunkiem uruchomienia dostawy ciepła jest dokonanie przez ZEC protokolarnego odbioru sieci, przyłącza, węzła cieplnego lub zewnętrznej instalacji odbiorczej i zawarcie przez Odbiorcę i ZEC umowy sprzedaży ciepła.
 Opublikował: Sławomir Stankiewicz
Publikacja dnia: 22.06.2022
Podpisał: Barbara Jurek - Kierownik Działu Przesyłu i Dystrybucji
Dokument z dnia: 31.05.2022
Dokument oglądany razy: 2 436