szukaj
A A A K

SmodBIP
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

 Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:
- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
- obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),
- naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z),
- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
- wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
- przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),
- dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),
- handel energią elektryczną (35.14.Z),
- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),
- przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
- roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
- wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
- sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z),
- sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z),
- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z),
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
- transport drogowy towarów (49.41.Z),
- magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A),
- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek(77.11.Z),
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
- pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
- zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),
- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
- przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),
- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).Opublikował: IT Admin
Publikacja dnia: 03.01.2019
Podpisał: IT Admin
Dokument z dnia: 19.05.2016
Dokument oglądany razy: 1 904